Historie

Původní Ústav pracovního lékařství byl založen v r. 1948 prim. MUDr. Františkem Chudáčkem. V r. 1952 se rozdělil, preventivní část přešla pod oddělení hygieny práce krajské hygeinicko-epidemiologické stanice ( KHES), klinická část pod krajský ústav národního zdraví (KUNZ) jako oddělení nemocí z povolání. Od r.1952 byla na oddělení zahájena výuka posluchačů Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze. V r. 1961 byl název oddělení rozšířen na oddělení chorob z povolání a toxikologie. V r. 1979 po splnění náležitých podmínek se mění statut oddělení na kliniku pracovního lékařství. Klinika zajišťovala péči o pracovníky exponované chemickým látkám na pracovišti, tato péče byla poskytována přímo v provozu. Dále ve spolupráci s neurology formou výzkumného úkolu pečovala o pracovníky v lesnictví. Po r. 1993 se péče zaměřila více do našich ordinací, ale tím, že klinika poskytuje pracovnělékařskou péči ( dále PLS, dřívější název péče závodního lékaře) a od r. 2013 platí jasná legislativa, kde součástí péče již od r.2013 je i sledování podmíněna pracovišti, se práce kliniky rozšířila opět více do terénu – na pracoviště více jak 100 firem, pro které poskytujeme PLS.

Pracoviště původně sídlilo v budově č. 8 ( dnes již bývalá budova plicní kliniky), později byla lůžková část na Kuffnerově pavilonu a ambulantní část v budově č. 11 na Borech a další ambulantní část byla rovněž v Nádražní ulici v centru města Plzně. V r. 1985 se klinika přestěhovala do nové fakultní nemocnice na Lochotíně, nicméně ambulantní pracoviště v Nádražní ulici a ambulance v Kuffnerově pavilonu byly zachovány. V r. 1993 zůstává ambulance kliniky v části FN na Lochotíně, lůžková část se přesouvá do části fakultní nemocnice na Borech, kdy se na jejich 60 lůžkách se pečuje i o pacienty dlouhodobě ležící. K další změně došlo v r. 2000, kdy se na Bory přesouvá i ambulantní část kliniky a dochází k osamostatnění současného geriatrického oddělení. V r. 2004 dochází k přesunu ambulancí kliniky na Lochotín, lůžková část kliniky je na Borech v pavilonu č. 7. Od r. 2006 po sloučení FN s bývalou vojenskou nemocnicí má klinika ambulantní pracoviště na Borech i na Lochotíně, lůžková část zůstává na Borech na pavilonu č. 7.

Výzkumné úkoly

Klinika byla řešitelem řady výzkumných úkolů zaměřených především na profesní otravy olovem, na riziko práce s vibračními nástroji a riziko práce v expozici fibrogenních a karcinogenních látek.

V r. 2004 klinika pořádala cyklus přenášek pro učitele ZŠ – Problematika volby povolání u žáků se zdravotním postižením, dotace byly získány z preventivního programu VZP.

Klinika byla spoluřešitelem VZ 6096 Náhrada orgánů (VZ I. interní klinika FN Plzeň) - výzkum zaměřený na expozici olovu v pracovním prostředí.

V letech 2010 - 2013 řešila klinika projekt CZ.1.07/3.2.02/01.0026 Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností – projekt zaměřený na vzdělávání praktických lékařů v oboru Pracovní lékařství v rámci Plzeňského kraje, nyní probíhá období udržitelnosti projektu do r. 2018

Další projekty

Projekt zaměřený na zátěž organizmu v uměleckých profesích, projekt ve spolupráci se studenty LF UK v rámci SVOČ .

Projekt zaměřený na zátěž organizmu u učitelů, projekt ve spolupráci se studenty LF UK v rámci SVOČ .

Projekt Kvalita života epileptiků, projekt ve spolupráci s psychologem kliniky a lékaři neurologické kliniky FN Plzeň.

Projekt Kvalita života diabetiků, projekt ve spolupráci s psychologem kliniky a lékaři diabetologických ordinací FN Plzeň.

Projekt Syndrom vyhoření u pracovníků ve zdravotnictví.

Projekt Nádorová profesionální onemocnění .

Klinika spolupracovala při přípravě řady legislativních předpisů a metodických pokynů v rámci oboru Pracovní lékařství.

Výuka studentů

Od r.1952 byla zahájena výuka posluchačů Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy v Praze v oboru nemoci z povolání, nyní je výuka koncipována jako výuka v oboru Pracovní lékařství a je zaměřena nejen na nemoci z povolání, ale i na pracovnělékařskou péči z hlediska posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

Od r. 2009 byla na klinice zahájena výuka Pracovního lékařství u studentů v oboru asistent ochrany veřejného zdraví Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni.

Přednostové kliniky

od do  
1948 1958 Prim. MUDr. František Chudáček
1958 1991 Prof. MUDr. František Hůzl, Dr.Sc.
1991 2002 Doc. MUDr. Josef Kohout, CSc.
2002 dosud Prim. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D.