Pro pacienty

Nemoci z povolání

Historické údaje o nemocech, které vznikají v souvislosti s určitou pracovní činností je velmi dlouhá – již Hippocrates popsal ve 4. století před Kristem příznaky otravy olovem u hrnčířů, Georgius Agricola vydal v r. 1556 jako městský lékař v Jáchymově dvanáct knih o hornictví De re matallica libri XII., ve které popisuje klinické projevy, které dnes známe u plicních nádorů. Za zakladatele Pracovního lékařství a nemocí z povolání je považován Ital Bernardino Ramazzini, který vydal v r. 1700 spis De Morbis Artifcum Diatriba ( Diseases of Workers) – knihu, si můžete prohlédnout i prostřednictvím svého počítače a internetu.

Právní rámec však nemoci z povolání a pracovní lékařství získávají koncem 19. A počátkem 20. Století. V naší republice byl vydán první Seznam nemocí z povolání v r. 1932 – byl vydán formou zákona – Zákon 99/1932 Sb. Postupně docházelo k novelizaci tohoto Seznamu nemocí z povolání, ale základní podmínka zůstává platná stále – jako Nemoc z povolání můžeme považovat onemocnění vzniklé působením chemických, fyzikálních nebo jiných vlivů, onemocnění vzniklé v souvislosti s pracovní zátěží a dané onemocnění musí být zařadiletné do platného Seznamu nemocí z povolání – dnes do Seznamu nemocí z povolání dle NV 168/2014 Sb.

Současný Seznam nemocí z povolání se člení na 6 kapitol:

 • I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
 • II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
 • III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic
 • IV. Nemoci z povolání kožní
 • V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
 • VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli

Nemoci z povolání mohou posuzovat v rámci České republiky pouze pracoviště, která mají k dané činnosti oprávnění Ministerstva zdravotnictví – viz. oddíl LegislativV případě Nemocí z povolání je vyloučena svobodná volba lékaře.

Pokud je pacient poprvé vyšetřen na našem pracovišti, vydáváme posudek o uznání či neuznání nemoci z povolání. Pacienti s uznanou nemocí z povolání jsou v naší dispenzární péči dlouhodobě.

Vyšetření pacient s nemocí z povolání je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Odškodnění pacienta s nemocí z povolání , tj. nároky na bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění, je hrazeno z prostředků zákonného pojištění zaměstnanců - toto pojištění je stanoveno Vyhláškou 125/1993 Sb.

Časté otázky:

 • Musí být pacient vždy vyšetřen na našem pracovišti, před vydáním posudku? Ano, pacient musí být vždy vyšetřen na našem pracovišti. 
 • Jak se mohu k vyšetření objednat? Doporučení svého lékaře zašlu poštou, popřípadě e-mailem na adresu kliniky – obratem dostanete termín vyšetření.
 • Jaké doklady si pacient přinese s sebou k prvnímu vyšetření? Průkazku zdravotní pojišťovny, výsledky vyšetření od svého lékaře, který vyšetření u nás doporučil (pokud již nebyly zaslány poštou). K vyšetření je vhodné přinést s sebou již vyplněný Dotazník ( viz oddíl ke stažení). Potřebujeme také znát adresu Vašeho zaměstnavatele, adresu Vašeho pracoviště ( pokud se liší od sídla zaměstnavatele ) a IČO Vašeho zaměstnavatele. IČO Vašeho zaměstnavatele najdete na svých pracovních smlouvách, popřípadě na výplatních páskách.
 • Jak vyšetření probíhá? Začínáme rozhovorem – zajímá nás Vaše pracovní kariéra od ukončení základní školy až do současnosti – to jsou základní údaje, od kterých se odvíjí další postup při vyšetření. Při rozhovoru nás také zajímá Vaše zdravotní potíže od dětství do současnosti. Dále nás zajímají onemocnění vyskytující se ve Vaší rodině . Musíme od Vás dostat informaci jaké léky užíváte, jak pravidelně tyto léky užíváte a jakých dávkách. Následuje klinické vyšetření, jaké znáte od svého praktického lékaře – vyšetření u nás je zaměřeno na Vaše současné potíže a pokud je potřeba je u nás doplněno další vyšetření. Žádné z vyšetření, které provádíme při Vaší první návštěvě není vyšetření invazivní. Podle výsledku tohoto vyšetření Vám sdělíme náš další postup. O výsledku vyšetření jste informován lékařskou zprávou, kterou obdržíte poštou.
 • Z jakého důvodu obdržím lékařskou zprávu dodatečně poštou? K zhodnocení Vašich zdravotních potíží je potřeba znát i vaše předchozí potíže – tyto údaje si ověříme ve spolupráci s Vašim praktickým lékařem a lékařem,který poskytuje smluvní pracovnělékařské služby Vašemu zaměstnavateli, , tj.prostudování Vaši zdravotnické dokumentace je nedílnou součástí tohoto našeho vyšetření a není vždy časově možné jej provést přímo při Vašem vyšetření.
 • Pokud mám zjištěnou nemoc z povolání, co to pro mne znamená? Pokud máte zjištěnou nemoc z povolání a lékařský posudek nabyl právní moci, vydáme Vám na základě Vaší písemné žádosti posudek o bodovém ohodnocení bolesti dle NV 276/2015 Sb. Další ohodnocení –tj. ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí nejdříve za 1 rok od vydání posudku o nemoci z povolání, opět dle NV 276/2015 Sb. Z hlediska pracovního zařazení vydáváme pouze doporučení pro smluvního lékaře pracovnělékařské služby Vašeho zaměstnavatele, ten určí Vaše další pracovní zařazení. Vaše další pracovněprávní nároky dle Zákoníku práce uplatňujte u svého zaměstnavatele.
 • Mám nárok na komplexní lázeňskou léčebnou rehabilitační péči, pokud mám zjištěnu nemoc z povolání? Ano, u některých diagnóz tento nárok máte opakovaně – nároky se řídí dnes Zákonem 1/2015 Sb. a prováděcí Vyhláškou 2/2015 Sb.
 • Kdo vystavuje poukaz na lázeňskou léčebnou rehabilitační péči? Poukaz na lázeňskou léčebnou rehabilitační péči vystavuje praktický lékař, z hlediska nemoci z povolání indikaci potvrzuje naše klinika.
 • V jakých lázeňských místech mohu lázeňskou léčebnou rehabilitační péči absolvovat? Místa jsou uvedena ve Vyhlášce 2/2015 Sb.
 • Kdo je hospitalizován na lůžkách kliniky? Na lůžkách naší kliniky jsou hospitalizování pacienti k dokončení potřebných vyšetření , především v průběhu reexpozičního testu s látkami z pracoviště, dále jsou zde léčeni nemocní s pohybovými potížemi, dále s dechovými potížemi. Na intenzivní léčbu navazuje rehabilitační péče. Nedílnou součástí naší péče je kompletní kontrola zdravotního stavu, především s ohledem na zjištění vývoje nemoci z povolání.
 • Co je to reexpoziční test? U některých onemocnění musíme prokázat, že látky z pracoviště skutečně způsobily dané onemocnění – především u některých plicních a kožních onemocnění. Tj. pacient je vystaven škodlivinám z pracoviště ať v laboratorních či skutečně provozních podmínkách. Před zahájením těchto reexpozičních testů je důkladně zkoumán zdravotní stav pacienta a jeho únosnost k danému testování.

Pracovnělékařská služba

Naše klinika poskytuje smluvní pracovnělékařskou službu v plném rozsahu 136 firmám z Plzně a okolí. Základní legislativním podkladem je Vyhláška 79/2013 Sb. a další profesní vyhlášky.

K vyšetření na naší ambulanci jsou klienti, tj. pracovníci firem, objednáváni prostřednictvím elektronického objednacího systému – ten je k dispozici personálním oddělením smluvních partnerů. K dispozici jsou termíny na 6 ambulancích, 5 dnů v týdnu. Vyšetření na naší ambulanci z hlediska pracovnělékařských služeb je zakončeno vydáním posudku o zdravotní způsobilosti k práci.

Při posuzování zdravotní způsobilosti k práci je vyloučena svobodná volba lékaře, o zdravotní způsobilosti k práci rozhoduje smluvní lékař Vašeho zaměstnavatele.

Součástí naší ambulance je i psychologická ambulance, která je zaměřena na psychologii práce a dopravní psychologii. Termíny k vyšetření na této ambulanci je potřeba individuálně domluvit.

Kromě posuzování zdravotní způsobilosti k práci dle platné legislativy (Vyhláška 79/2013 Sb, vyhláška 271/2012 Sb., vyhláška 101/1995 Sb. a další) poskytujeme i poradenskou činnost pro smluvní partnery v otázkách ochrany veřejného zdraví , dále se věnujeme edukační činnosti v řadě oblastí: Poskytování první pomoci na konkrétním pracovišti, Zdravé pracoviště, Pohybové aktivity, Pravidla správné životosprávy a další.

Časté otázky:

 • Mohu být vyšetřen u svého praktického lékaře z hlediska Pracovnělékařských služeb? Ano u svého praktického lékaře můžete být vyšetřen, musí být však splněna podmínka, že i tento praktický lékař je smluvním lékařem Vašeho zaměstnavatele.
 • Jak se k vyšetření objednat? K vyšetření Vás objednává Váš nadřízení, většinou elektronickou formou.
 • Co potřebuji s sebou k vyšetření? S sebou přineste vytištěnou Objednávku k vyšetření s otiskem razítka Vašeho zaměstnavatele a podpisem osoby, která vyšetření objednává, vyplněný Dotazník ( viz. oddíl ke stažení), výpis z dokumentace Vašeho praktického lékaře. 
 • Jak probíhá vyšetření? Naše vyšetření začíná rozhovorem – zajímá nás Vaše současné pracovní zařazení, Vaše náplň práce, stroje a nástroje, které k výkonu své práce používáte. Dále se zaměřujeme na Vaše eventuelní zdravotní potíže, jak v rozhovoru , tak i později v objektivním klinickém vyšetření. Nedílnou součástí vyšetření je orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola krevního tlaku a chemické vyšetření moče. Ostatní vyšetření jsou podmíněna kategorizací prací, kterou má provedenu Váš zaměstnavatel, a která byla odsouhlasena krajskou hygienickou stanicí.
 • Co je to bezpečnostní list chemických látek? Jde o základní informaci pro zaměstnance, s jakou chemickou látkou pracuje – v bezpečnostním listu chemických látek je uvedeno chemické složení této látky, způsob manipulace s danou látkou, užívání ochranných pracovních pomůcek, ale jsou zde uvedeny i údaje z hlediska možného poškození zdraví a údaje o poskytování první pomoci. Pokud pracujete s chemickou látkou (a může jít o čistící a desinfekční prostředky) ,měli byste mít k dispozici tento bezpečnostní list chemické látky. Výrobce chemické látky je povinen s dodávkou této látky dodat i bezpečnostní list chemické látky – tento bezpečnostní list chemické látky musí být v našem úředním jazyce – tj. v českém jazyce.

Pracoviště kliniky

 

Vyšetření

Na co nezapomenout před vyšetřením: Na brýle na čtení! - pokud je potřebujete

Informace pro pacienty