Současnost

Klinika pracovního lékařství v Plzni poskytuje péči v oboru Pracovní lékařství v plném rozsahu, tj. jak v pracovním lékařství z hlediska uznávání nemocí z povolání, tak i hlediska poskytování pracovnělékařské služby (dále PLS).

Klinika je školícím pracovištěm pro lékaře v základním atestačním oboru Pracovní lékařství. Klinika provádí školící činnost doktorského studia z oboru Pracovní lékařství.

Je výukovým pracovištěm pro studenty všeobecného lékařství v rámci výuky na Lékařské fakultě v Plzni, Univerzity Karlovy. Studenti absolvují semináře a praxi v 5. a 6. ročníku studia medicíny, které je zakončené státní závěrečnou zkouškou z oboru Pracovní lékařství.

Studenti Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty zdravotnických studií absolvují na naší klinice stáže a praxi v bakalářském oboru Asistent ochrany veřejného zdraví a v magisterském oboru Ošetřovatelství pro interní a chirurgické obory.

Dne 8.2.2013 bylo klinice vydáno Rozhodnutí MZ ČR a byly vydáno povolení k poskytování pracovnělékařských služeb v rozsahu diagnostické, dispenzární a posudkové péče k uznávání nemocí z povolání pro území Plzeňského a Karlovarského kraje ( dle předchozí zdravotnické legislativy jsme byli Střediskem nemocí z povolání pro tyto regiony). Základním právním dokumentem pro danou činnost je Seznam nemocí z povolání v platném znění ( k 1.8.2016 stále platí NV 168/2014 Sb., novelizace se očekává v lednu 2017).V tomto Seznamu jsou uvedeny klinické stavy, který by mohly být posuzovány jako nemoci z povolání.

Pro naše pracoviště je v tomto jedinečnost – nikdo jiný v těchto regionech nemůže posuzovat a dispenzarizovat pacienty s nemocí z povolání. Péče o pacienty s nemocí z povolání je hrazená z prostředků zdravotního pojištění. Pro tyto pacienty je určena jak péče ambulantní, tak i lůžková, kde je možnost poskytovat nejen diagnostickou péči, ale i péči léčebnou a rehabilitační.

Klinika má Smlouvy o poskytování PLS s firmami, které přímo hradí za danou službu – počet firem, které si sjednaly prostřednictvím FN s naší klinikou danou službu je více jak 100. PLS je poskytována v plném rozsahu, tj. včetně kontroly pracovišť asistentem ochrany veřejného zdraví, školení první pomoci atd. PLS je přímo hrazenou službou. Základním právním dokumentem z hlediska posuzování způsobilosti k práci je Vyhláška 79/2013 Sb.

Klinika poskytuje péči i pracovníkům, kteří mají zaměstnavatele v našem regionu a jsou vysílání z hlediska pracovního výkonu do zahraničí. Pro rozsah péče je rozhodující, v jakém regionu budou pracovat a jakou práci tam budou vykonávat. Podstatná je péče před výjezdem na pracovní pobyt v zahraničí z hlediska profylaxe malárie, nelze opomenout ani preventivní očkování.

Součástí kliniky je psychologická ambulance, v současné době má klinika nejen klinického psychologa ale i psychologa akreditovaného v dopravní psychologii. Vyšetření dopravního psychologa je přímo hrazenou službou, je potřeba nejen pro řidiče profesionály, ale i pro osoby, u kterých byl z jakéhokoliv důvodu odňat řidičský průkaz (vybodování, havárie, apod.)

Klinika spolupracuje s ohledem na své zaměření s odborníky v různých medicínských oborech, dále úzce spolupracuje s pracovníky hygieny práce KHS Plzeňského a Karlovarského kraje.

Klinika má pracoviště umístěny v obou areálech FN Plzeň:

  1. Na Lochotíně ve vchodu F
    • 7. patro kanceláře vedení kliniky
    • 8. patro ambulance kliniky a část kartotéky kliniky ( další část kartotéky a archiv jsou v objektu archivu na Lochotíně)
  2. Na Borech pavilon 61
    • 1. patro – ambulantní část
  3. Na Borech pavilon pavilon 55, 1.patro - ambulance pro psychologii práce - pouze pro objednané pacienty z kliniky pracovního lékařství