Vzdělávání lékařů

Klinika pracovního lékařství v Plzni je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky v oboru specializačního vzdělávání v oboru Pracovní lékařství a je také akreditovaným pracovištěm k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu Pracovní lékařství.

Atestační zkouška z oboru Pracovní lékařství se koná 2x ročně, termíny se postupně střídají na klinikách pracovního lékařství, které jsou součástí příslušných lékařských fakult a to v Plzni, Praze ( 2 kliniky), Olomouci a Brně.

  1. Legislativní podklady pro pořádání atestací
    Pdepsáním Veřejnoprávní smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a statutárními zástupci Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy Univerzity v Brně a Palackého Univerzity v Olomouci došlo k převodu specializačního vzdělávání v základních lékařských oborech (kromě oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství) a specializačních oborech pro zubní lékaře z IPVZ na lékařské fakulty daných univerzit. Lékařské fakulty jsou od tohoto data oprávněny provádět činnosti spojené se zařazováním absolventů studia oboru Všeobecné lékařství a Zubní lékařství do základních specializačních oborů. Od 1. 1. 2012 jsou lékařské fakulty oprávněny organizovat atestační zkoušky. Podle smlouvy budou lékařské fakulty rotovat v pořádání atestačních zkoušek podle předem schváleného harmonogramu.
  2. Atestační otázky
  3. Seznam literatury
  4. Organizační pokyny