Vzdělávání lékařů

Klinika pracovního lékařství v Plzni je akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví České republiky v oboru specializačního vzdělávání v oboru Pracovní lékařství a je také akreditovaným pracovištěm k uskutečňování vzdělávacího programu certifikovaného kurzu Pracovní lékařství.

Atestační zkouška z oboru Pracovní lékařství se v r. 2017 uskuteční na Klinice pracovního lékařství v Plzni a to ve dnech:

  • 28.6.2017
  • 8.11.2017

 

  1. Legislativní podklady pro pořádání atestací
    Pdepsáním Veřejnoprávní smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a statutárními zástupci Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy Univerzity v Brně a Palackého Univerzity v Olomouci došlo k převodu specializačního vzdělávání v základních lékařských oborech (kromě oboru praktické lékařství pro děti a dorost a všeobecné praktické lékařství) a specializačních oborech pro zubní lékaře z IPVZ na lékařské fakulty daných univerzit. Lékařské fakulty jsou od tohoto data oprávněny provádět činnosti spojené se zařazováním absolventů studia oboru Všeobecné lékařství a Zubní lékařství do základních specializačních oborů. Od 1. 1. 2012 jsou lékařské fakulty oprávněny organizovat atestační zkoušky. Podle smlouvy budou lékařské fakulty rotovat v pořádání atestačních zkoušek podle předem schváleného harmonogramu.
  2. Atestační otázky
  3. Seznam literatury
  4. Organizační pokyny